Rok 2007. Plan odnowy wsi

W 2007r. Zebranie Mieszkańców Chrzana uchwaliło plan odnowy wsi.

Załącznik do tej uchwały jest dostępny w pliku PDF pod tym adresem:
2007 Plan odnowy miejscowości Chrzan
Poniżej prezentujemy jego całą treść.

Załącznik
do uchwały nr 1/07
Zebrania Mieszkańców Chrzan
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI
CHRZAN
w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
objętego programem rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2007-2013

 

Chrzan 2007

 

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

1. Położenie
CHRZAN – wieś gminy Żerków w powiecie jarocińskim, województwa wielkopolskiego. Położona 4 km w kierunku zachodnim od siedziby gminy Żerkowa. Oddalona 15 km od miasta powiatowego Jarocina.
Mapa położenia miejscowości Chrzan w Gminie Żerków

2007 plan odnowy mapka

2. Ludność
Liczba ludności gminy Żerków wynosi 10 700. Pod względem liczby mieszkańców, Chrzan należy do jednej z większych miejscowości gminy. Wieś zamieszkuje 1048 osób w tym 534 mężczyzn i 514 kobiet (dane na
dzień 29.02.2008 r.).
3. Powierzchnia
Miejscowość ma charakter typowo rolniczy jak większość wsi w gminie Żerków. Powierzchnia obrębu 0004 Chrzan wynosi 1208,93 ha. Grunty rolne ( 976,25 ha) należą do III, IV, V i VI klasy bonitacyjnej z przewagą
IV klasy – 638,59 ha
Zestawienie powierzchni klasoużytków w obrębie Chrzan

2007 plan odnowy zestawienie klasoużytków

4. Rys historyczny
Na karty historii pisanej obszar ten trafił w okresie wielkiego procesu kolonizacyjnego, który przypadł na wiek XIII z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o miejscowości. Wieś znana jest od 1241 r.
Znalezione w miejscowości cmentarzysko szkieletowe świadczy o zamieszkiwaniu tych terenów w okresie wczesnego średniowiecza.
Przez pewien czas istniał tu kościół, rozebrany w 1808 r. Od marca 1940 r. do września 1941 r. w budynku szkoły hitlerowcy więzili ok. 180 jeńców brytyjskich. Dzięki miejscowej ludności udało się zbiec kilku
uwięzionym. Od listopada 1941 r. do kwietnia 1943 r. mieścił się tu obóz pracy dla ok. 80 Polaków uwięzionych za drobne wykroczenia, którzy byli zatrudnieni przy ciężkich robotach ziemnych, budowlanych i rolnych m.in. przy budowie łazienek w żerkowie, drogi w Pawłowicach, zabudowań dla kolonistów w Radlińcu. W późniejszym czasie w szkole urządzono szpital dla ludności niemieckiej.

5. Typ zabudowy
Wieś o zróżnicowanym układzie planistycznym oraz rozległej strukturze zabudowy rozmieszczonej wzdłuż kilkunastu ulic.

 

II. ANALIZA ZASOBÓW

1. Zasoby przyrodnicze
Miejscowość położona jest na terenie Wysoczyzny żerkowskiej (Mieszkowskiej) na północ od Pradoliny żerkowskiej. Pomiędzy wsią Chrzan a miejscowością Panienka znajduje się ciekawa forma terenowa
tzw. Oz Mieszkowski o długości 11 km. Jest to ciąg piaszczysto-żwirowych pagórków, utworzonych z materiału niesionego przez wody polodowcowe, którego kulminacja znajduje się po wschodniej stronie wsi
Wolica Pusta. Obszar na którym bezpośrednio leży miejscowość charakteryzuje się niezróżnicowanym nizinnym krajobrazem. Występują tutaj złoża gazu ziemnego. Ze względu na ukształtowanie terenu obszar
ten jest intensywnie wykorzystywany rolniczo. Pogodę kształtują głównie napływające z zachodu wilgotne masy powietrza polarnomorskiego o zróżnicowanej temperaturze, przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.

Miejscowość znajduje się w zasięgu Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1994 r. mocą rozporządzenia Wojewody Kaliskiego i Wojewody Poznańskiego. Do parku włączonych jest
8.680 ha w północno–zachodniej i środkowej części gminy Żerków co stanowi 50,9% jej powierzchni i 55,4% ogólnej powierzchni parku.

2007 plan odnowy park krajobrazowy

2. Dziedzictwo kulturowe
Do zabytków architektury i budownictwa podlegających ochronie konserwatorskiej należą:
– Zespół szkoły: szkoła mur., pocz. XX w., budynek gospodarczy mur., pocz. XX w.
– Zespół dworca kolejowego – stacja Żerków: dworzec, mur./drew., pocz. XX w., budka dróżnika, mur., pocz. XX w., kolonia mieszkalna; dom pracowników kolei, ob. dom nr 111, mur., pocz. XX w., dom pracowników kolei, ob. dom nr 114, mur., pocz. XX w., budynek gospodarczy przy nr 114, mur., pocz. XX w.
– Budynek OSP, mur., 1927 r.
– Zespół folwarczny; rządcówka, ob. dom nr 94, mur., k. XIX w., budynek inwentarski, ob. dom mieszkalny nr 79, mur., k. XIX w., przebudowany, czworak, ob. dom nr 78, mur., k. XIX w.
– Domy: nr 36 i nr 43 mur., p. XX w.
– Domy: nr 49 i nr 132 mur., 1925 r.
– Domy: nr 67 i nr 125, mur., 1 ćw. XX w.
W latach 1984-1991 wybudowana została kaplica św. Brata Alberta filialna w parafii Dębno. Przy niej dzwonnica z dzwonem przekazanym w 1990 r. przez holenderską parafię Kerkbestuur (gmina Nymegen).
W centrum wsi znajduje się figura Matki Boskiej.

3. Infrastruktura społeczna
W miejscowości znajduje się Szkoła Podstawowa z filią we wsi Stęgosz. Łącznie w dwóch budynkach szkolnych uczy się 145 uczniów (dane z dnia 29.02.2008) w tym 20 dzieci uczęszcza do oddziału „0”. Szkoła
Podstawowa jest wyposażona w pracownie lekcyjne posiada m.in. salę komputerową oraz bibliotekę. Szkoła nie ma sali gimnastycznej. Zajęcia z wychowania fizycznego w okresie letnim odbywają się na boisku przy szkole. Budowa sali gimnastycznej rozwiązałaby problem prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego w okresie jesienno–zimowym, oraz organizowania imprez sportowych i dodatkowych zajęć poza szkolnych.
Do Gimnazjum w Żerkowie dojeżdża 35 uczniów, młodzież ponad gimnazjalna uczęszcza głównie do szkół w mieście powiatowym Jarocinie. Dowóz młodzieży do gimnazjum zapewnia szkoła.

W miejscowości znajduje się świetlica wiejska, boisko sportowe z zapleczem gospodarczym oraz liczne jednostki handlowo-usługowe.
4. Infrastruktura techniczna
Komunikacja
Plan ulic w miejscowości Chrzan

2007 plan odnowy plan ulic

Wykaz ulic w miejscowości Chrzan:
– nr 618 100 P – ul. Sosnowa
– nr 618 101 P – ul. Polna 7
– nr 618 102 P – ul. Słoneczna
– nr 618 103 P – ul. Akacjowa
– nr 618 104 P – ul. Wiśniowa
– nr 618 105 P – ul. Jabłoniowa
– nr 618 106 P – ul. Osiedlowa
– nr 618 107 P – ul. Sportowa
– nr 618 108 P – ul. Wierzbowa
– nr 618 109 P – ul. Leśna
– nr 618 110 P – ul. Kolejowa
– nr 618 111 P – ul. Dworcowa
– nr 618 112 P – ul. Mostowa
– nr 618 113 P – ul. Okrężna
– nr 618 114 P – ul. Krótka
– nr 618 115 P – ul. Wodna
– nr 618 116 P – ul. Boczna

Drogi powiatowe w Chrzanie:
– nr 13120 – Bieździadów – Chrzan – Stęgosz
– nr 13121 – Żerków – Chrzan

Ulice gminne: ul. Akacjowa, ul. Kolejowa, ul. Dworcowa, i ul. Mostowa posiadają nawierzchnię asfaltową, ul. Osiedlowa jest częściowo asfaltowa. Pozostałe ulice utwardzone są żużlem, tłuczniem i kamieniem.
Przy ulicach gminnych brak chodników dla pieszych. Przy ulicach powiatowych o większym natężeniu ruchu pojazdów tj. ul. Długa i częściowo przy ul. Żerkowskiej znajdują się chodniki dla pieszych.
Miejscowość posiada dobre połączenie komunikacją autobusową z Żerkowem i Jarocinem. Przystanki PKS zlokalizowane przy drogach powiatowych. Położona w Chrzanie stacja kolejowa PKP umożliwia połączenie kolejowe na linii relacji Jarocin- Miłosław- Września-Gniezno.

Gospodarka wodno-ściekowa
Miejscowość jest zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 14,7 km, posiada 173 przyłącza. Stacja uzdatniania wody dla wsi Chrzan  znajduje się w sąsiedniej miejscowości Stęgosz. Przy prawie stu
procentowym zwodociągowaniu wsi wzrasta ilość ścieków. W związku z brakiem kanalizacji sanitarnej większość ścieków mieszkańcy „zagospodarowywują” we własnym zakresie. Jednakże rosnące koszty
wywozu nieczystości mogą skłaniać do nielegalnego wywożenia ich na pola, zrzucanie do rowów i cieków wodnych a także do zamieniania dotychczasowych studni w doły chłonne. Dlatego konieczna jest budowa
przewidzianej w planach inwestycyjnych sieci kanalizacji sanitarnej.

Gospodarka odpadami
Na terenie wszystkich miejscowości gminy Żerków prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wtórnych. Specjalnie przystosowane i oznakowane pojemniki do zbiórki szkła i opakowań z tworzyw sztucznych ustawione są w ogólnie dostępnym dla mieszkańców miejscu.
Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych zajmują się firmy prywatne na podstawie umów z mieszkańcami. Zorganizowane gromadzenie i wywóz śmieci z terenu wsi ograniczył powstawanie wysypisk śmieci w miejscach nie przeznaczonych do tego celu.

Zaopatrzenie w gaz
Tereny w okolicy miejscowości są bogate w złoża gazu ziemnego. Dwie kopalnie tego surowca Radlin I i II są źródłem gazu ziemnego w który zaopatrywani są mieszkańcy gminy żerków. Pierwsza kopalnia usytuowana jest we wsi Pawłowice, a druga przy skrzyżowaniu dróg Żerków- Klęka i Mieszków – Dębno. Z kopalni w kierunku Krobi przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm, a w kierunku miasta Żerków gazociąg o średnicy 80 mm doprowadzający gaz do stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia. Od 1995 roku Chrzan  jest zgazyfikowany. Długość gazociągu wynosi 11,51 km, długość przyłączy 4154. Ilość odbiorców gazu w miejscowości wynosi 126.

Elektroenergetyka i telekomunikacja
Miejscowość jest zelektryfikowana i stelefonizowana. Na terenie gminy istnieje stacja elektroenergetyczna, która jest źródłem zasilania średniego napięcia. Sieć ta zasila stacje transformatorowe. W gminie funkcjonuje automatyczna centrala nowej generacji, a centrale Poznań – Kalisz połączone są kablem światłowodowym. Mieszkańcy wsi korzystają ze stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych. Na wieży przekaźnikowej w Żerkowie zainstalowane są anteny operatorów telefonii komórkowej umożliwiające dobry odbiór sygnałów.

Działalność gospodarcza i rolnictwo
Działalność gospodarcza związana jest z podstawowymi jednostkami handlowymi i usługowymi oraz indywidualnymi gospodarstwami rolniczymi. W miejscowości znajdują się sklepy spożywcze oraz prywatne zakłady remontowo – budowlane, tapicerskie, mechaniki pojazdowej itp. Największym z siedzibą w Chrzanie zakładem związanym z produkcją rolną jest Polska Wytwórnia Pasz Neorol sp. z o.o produkująca koncentraty i pasze dla zwierząt hodowlanych.

Kapitał społeczny i ludzki
W miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz działający przy KGW zespół folklorystyczny. Ponadto mieszkańcy wykazują inicjatywę w organizowaniu różnych imprez kulturalnych i sportowych.

 

III. ANALIZA SWOT

1. Słabe i mocne strony miejscowości
Określające miejscowość pod względem: standardu życia mieszkańców, możliwości inwestycyjnych, ochrony środowiska, rozwoju turystyki i rekreacji oraz określające tożsamość kulturalno – społeczną wsi.

2007 plan odnowy analiza swot
2007 plan odnowy analiza swot 2

Szanse:
– wykreowanie konkurencyjnej oferty usługowej,
– podniesienie konkurencyjności produkcji rolniczej,
– polepszenie jakości świadczonych usług kulturalnych,
– pozyskanie środków finansowych na realizacje inwestycji z funduszy unijnych.

Zagrożenia:
– migracja ludności ze wsi do większych miast,
– brak środków finansowych,
– niestabilna polityka rolnicza kraju,
– duża konkurencja europejskich rynków rolniczych.

Zadania zmierzające do poprawy sytuacji w miejscowości
Wysokie tempo zwiększania się dobrobytu i świadomości ekologicznej mieszkańców wsi powoduje chęć podniesienia komfortu zamieszkania w bezpieczny, czystym środowisku z dobrze wyposażoną infrastrukturą
usługowo – społeczną oraz sprawnie funkcjonującym układem komunikacyjnym. Rozwój miejscowości Chrzan powinien następować w kierunku związanym z gospodarką rolną oraz agroturystyką. Szanse
wynikające z integracji z UE zwiększyły bowiem dostęp do europejskich rynków rolnych, możliwości dofinansowywania działalności rolniczej, stosowania nowoczesnych technologii oraz podniesienia technicznych standardów produkcji rolnej ze szczególnym ukierunkowaniem na produkcję ekologicznej żywności.

Zadania zmierzające do poprawy sytuacji w miejscowości w zakresie:

STRUKTURY GOSPODARCZEJ I UŻYTKOWANIA TERENU
• Propagowanie rolnictwa ekologicznego z produkcją ekologicznej żywności.
• Ochrona przed zmianami użytkowania terenów szczególnie korzystnych dla funkcji rolniczej (racjonalna ochrona najlepszych gleb przed wykorzystaniem na cele nierolnicze).
• Rozwój przemysłu rolnego i przetwórczego przetwarzającego miejscowe surowce.
• Sukcesywne zalesianie najsłabszych gruntów.
• Organizowanie ośrodków przygotowania, przetwórstwa, uszlachetniania i dystrybucji produktów działalności rolniczej.
• Prowadzenie akcji informacyjnych wśród rolników na tematy związane ze stosowaniem nowych technologii produkcji, dostosowywania się do zmian rynku rolnego oraz możliwości pozyskiwania środków
finansowych.
• Rozwój usług skierowanych na obsługę rolnictwa.

KOMUNIKACJI
• Poprawa jakości dróg i ulic gminnych.
• Budowa chodników przy ulicach gminnych.

INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem i harmonogramem inwestycji na terenie gminy.
• Budowa, remont i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu oświaty, kultury, sportu i wypoczynku (budowa sali gimnastycznej przy szkole).

ŚRODOWISKA NATURALNEGO
• Uporządkowanie gospodarki ściekowej.
• Podniesienie świadomości i edukacja mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, segregacji śmieci, selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.
• Rozwój systemu zadrzewień śródpolnych zapobiegających erozji wodnej i wietrznej.
• Zachowanie i wzmocnienie walorów przyrodniczych miejscowości.
• Wspieranie wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii.
• Promowanie i wspieranie rolnictwa nastawionego na ochronę zasobów wodnych poprzez propagowanie ekologicznych zasad uprawy roli i chowu zwierząt, ograniczonego nawożenia gleb i stosowania środków
ochrony roślin.

Kształtowanie proekologicznych postaw dorosłych mieszkańców, propagowanie zdrowego i przyjaznego dla środowiska stylu życia.

ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO
• Wyrównywanie szans dostępu młodzieży wiejskiej do oświaty, kultury i sportu.
• Rozwijanie umiejętności i zainteresowania kulturą i sportem dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania poprzez ułatwienie dostępu do obiektów sportowych.
• Tworzenie warunków do integracji i zaktywizowania środowiska młodzieżowego.
• Podejmowanie przez mieszkańców czynów społecznych na rzecz swojej miejscowości.
• Stworzenie klimatu społecznego sprzyjającego napływowi środków inwestycyjnych oraz ich racjonalnego rozporządzania.

ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
• Tworzenie warunków i motywowanie mieszkańców do tworzenia gospodarstw agroturystycznych oferujących obok zróżnicowanych form wypoczynku, zdrową żywność.
• Przekształcenia i adaptacje budynków na cele obsługi ruchu agroturystycznego.

 

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Projekty planowane do realizacji w latach 2007- 2013 w miejscowości Chrzan

2007 plan odnowy planowane inwestycje

 

Opracowano na podstawie:
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żerków,
– Załącznika do Uchwały nr XII/97/04 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 23.07.2004 r. (Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem przedłożony przez rady sołeckie Gminy Żerków w ramach programu odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Żerków),
– Załącznika do Uchwały nr VI/41/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27.06.2007 r. (Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Żerków,
– Planu rozwoju lokalnego Gminy Żerków,
– Strategii rozwoju Miasta i Gminy Żerków,
– Dokumentacji i informacji UMiG, GZEAS w Żerkowie,
– Spostrzeżeń mieszkańców miejscowości Chrzan.

 

IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Projekty planowane do realizacji w latach 2007- 2013 w miejscowości Chrzan

2007 plan odnowy inwestycje aktywizujące